برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه در سال98

محتوا

گروه هدف

محل اجرا

مدرس

تاریخ

نام کارگاه

حساسیت اخلاقی کار آزمایی بالینی

راهنمای اخلاق در کارآزمایی بالینی

 

اعضای هیات علمی ، پژوهشگران ، دانشجویان

پرديس دانشگاه علوم پزشکي

آقای کوشان

خانم دکتر قراط

1398/09/21

 

کارگاه اخلاق

پژوهش و سرقت علمی

 

آموزش جامع

نرم افزار

اندنوت

اعضای هیات علمی ، پژوهشگران ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سالن آی تی بلوک

B

آقای رضایی

98/01/29

کارگاه رفرنس نویسی

روش های

سرچ در پایگاه های علمی

مختلف ودسترسی به

مقالات

 

اعضای هیات علمی ، پژوهشگران ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سالن آی تی بلوک

B

آقای کوشا

98/01/22

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

صنعت آموزش عالی و بین الملل سازی در دنیا

ترسیم نقشه راه جهت بهبود روابط بین المل

تجربیات بین الملل سازی دانشگاهها

اقدامات کمیته بین الملل سازی در معاونت آموزشی دانشگاه

اعضای هیات علمی

پژوهشگران

پرسنل

 

سالن سیادتی

بلوک B

آقای دکتر غلامی

آقای دکتر صفات

آقای دکتر شموسی

آقای دکتر فرزی

آقای دکتر رباط جزی

22/03/1398

کارگاه بین الملل سازی پژوهش

اهمیت پژوهش

معیارهای انتخاب موضوع

بیان مساله و بررسی متون

اهداف،فرضیات،سوالات

روش اجرا،انواع مطالعات

جدول متغییر ها

جدول گانت، رفرنس نویسی

دانشجویان کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

 

سالن سیادتی

بلوک B

 

آقای دکتر شهرآبادی

19/01/1398

کارگاه پروپزال نویسی