برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه در سال 1397

مدرس

زمان انجام کارگاه

مکان انجام کارگاه

نام کارگاه

ردیف

خانم دلیلی

دوشنبه 97/06/19 ساعت 14-12

بیمارستان واسعی

کارگاه آموزش نرم‌ افزارهای مدیریت منابع

(References)

1

خانم دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 97/09/07 ساعت 14-12

بیمارستان حشمتیه

خانم دلیلی

دوشنبه 97/05/08 ساعت 14-12

بیمارستان واسعی

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

2

خانم دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 97/04/27 ساعت 14-12

بیمارستان حشمتیه

آقای صاحب کار

دوشنبه 97/08/14 ساعت 14-12

بیمارستان واسعی

کارگاه نگارش و انتشار آثار علمی

3

آقای صاحب کار

چهارشنبه 97/08/30 ساعت 14-12

بیمارستان حشمتیه

آقای کوشان

سه شنبه 96/09/21  ساعت 13:30-8

پردیس دانشگاه

کارگاه اخلاق در انتشار آثار علمی

4