آقای دکتر هادی لطفی- رئیس اداره انتشارات                                             44018105 -051

خانم مشکانی- کارشناس اداره انتشارات                                                     44018117 -051

دورنگار                                                                                                   44018102 -051


ایمیل اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار                                        pub@medsab.ac.ir

نشانی مستقیم وبسایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار                      pub.medsab.ac.ir

 

آدرس : سبزوار بلوار شهدای هسته ای، بالاتر از مزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت تحقیقات و فناوری - واحد انتشارات