برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه درنیم سال دوم 1402

مدرس

زمان انجام کارگاه

نام کارگاه

ردیفخانم دکتر اعظم رئوفی

  23
اسفندانتشار كتاب علمي توسط ناشرين بين المللي (با تمركز الزيور)

1

آقای دکتر امید آسمانی

و

آقای دکتر حسین محمودیان

 

 بهمن30

آشنایی با انواع تخلفات پژوهشی وقانون مقابله با تقلب در تهیه آثار پژوهشی

2