برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه درنیم سال اول 1402

ردیف

نام کارگاه

مکان انجام کارگاه

زمان انجام کارگاه

مدرس

1

 کاربرد هوش مصنوعی در مباحث مختلف علوم پزشکی و پایه

وبینار آموزشی

1402/04/11

مهندس علی اوغازیان

2

انتخاب موضوع مناسب و پروپوزال نویسی

بیمارستان واسعی

1402/04/4

دکتر مرجان وجدانی