برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه درنیم سال دوم 1401

ردیف

نام کارگاه

محل برگزاری

زمان برگزاری

مدرس

1

کارگاه اخلاق در پژوهش

پردیس دانشگاه

1401/12/10

آقای دکتر علی تقی پور

2

کارگاه تخصصی انتشار کتابهای آکادمیک توسط ناشران معتبر بین الملل جهت اساتید

تهران

1401/11/30

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات انتشارات علمی

3

کارگاه آموزشی"ترجمان دانش و اثربخشی پژوهش

پردیس دانشگاه

1401/11/12

آقای دکتر مجید فلاحی