برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه درنیم سال دوم 1400

ردیف

نام کارگاه

مکان انجام کارگاه

زمان انجام کارگاه

مدرس

1

کارگاه اخلاق در پژوهش

وبینار

1400/11/19

استاد محسن کوشان

2

کارگاه ترجمان دانش

وبینار

1400/10/29

دکتر مجید فلاحی

3

رفرنس نویسی

وبینار

1400/07/17

دکتر مرجان وجدانی