برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه در سال 1399

ردیف نام کارگاه مکان انجام کارگاه زمان انجام کارگاه

مدرس

1 وبینار پروپزال نویسی مقدماتی سالن پردیس

14 شهریور ماه

امیر دارینی

2 وبینار اخلاق در پژوهش های انسانی ساختمان مرکزی دانشگاه

16 شهریور

دکتر شمسی

3 کارگاه ترجمان دانش سامانه نوید

15 مرداد

دکتر غلامی

4 رفرنس نویسی
سایت کتابخانه مرکزی
21شهریور
آقای رضایی