صورت جلسات شورای انتشارات دانشگاه:

 

صورتجلسه بیست و پنجمین شورای انتشارات

   دانلود : pub_soratjalase25.pdf           حجم فایل 293 KB
   دانلود : بیست وچهارمین صورتجلسه انتشارات.pdf           حجم فایل 284 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه بیست و یکم           حجم فایل 431 KB
   دانلود : بیستمین صورتجلسه.pdf           حجم فایل 459 KB
   دانلود : جلسه نوزدهم.pdf           حجم فایل 452 KB
   دانلود : هجدهمین صورتجلسه.pdf           حجم فایل 453 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه هفدهم           حجم فایل 334 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه شانزدهم           حجم فایل 446 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه پانزدهم           حجم فایل 698 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه یازدهم           حجم فایل 101 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه نهم           حجم فایل 100 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه هفتم           حجم فایل 95 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه چهارم           حجم فایل 180 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه سوم           حجم فایل 95 KB
   دانلود : صورتجلسه شورای انتشارات جلسه اول           حجم فایل 99 KB