اعضای شورای انتشارات دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد میری.......................................... ..... معاون محترم تحقیقات فناوری

جناب آقای دکتر هادی لطفی ...................  سرپرست محترم مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی

 جناب آقای دکتر نعمت اله شموسی.................................. سرپرست محترم معاونت فرهنگی و دانشجویی

 سرکار خانم دکتر مرضیه کفعمی.....................................  عضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر مصطفی رباط جزی................................  سرپرست محترم  دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای دکتر محمد کیوانلو شهرستانکی.........................  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سرکار خانم دکتر عاطفه رستمی...................................... سرپرست دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه

جناب آقای دکتر محسن یزدانی..................................... مدیر ارتباط با صنعت

سرکار خانم دکتر الهه فرومندی...................................... سرپرست مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر

جناب آقای دکتر علیرضا قربانی...................................... مشاور و مدیر محترم حوزه ریاست دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدرضا قاسمی.................................. سرپرست محترم دانشکده پرستاری و مامایی