کتابهای تازه منتشر شده در سال 99

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال انتشار

1

آموزه های قانونی مورد نیازدرطبابت

داود سروش، محمد نعمت شاهی

1399

2

آناتومی مقطعی

امیر رئوفی، سعید غریبیان بجستانی، ساراسادات جوادی نیا، بهناز اهرابی، جعفر میرزایی اسگندیان، سمیه مسگر

1399

3

گزارش نویسی در پرستاری

محمد نعمت شاهی، داود سروش، سیده زهرا ششتمدی

1399

4

یادگیری سریع مفاهیم کلیدی آموزش

مهدی ربیعی

1399

5

آنفلوآنزا از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، علی مهری، آمنه شیرین

1398

6

شپش از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، حمید رضا محدث حکاک، آمنه شیرین

1398

7

دهان و دندان از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، رضا شهر آبادی، آمنه شیرین

1398

8

تغذیه سالم از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، اکرم کوشکی، محمد حسن رخشانی، آمنه شیرین، نسرین هاشمیان

1399

9

آمپول از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، معصومه هاشمیان، آمنه شیرین

1398

10

مقررات عبور و مرور از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، راضیه خسروراد، آمنه شیرین

1398