ردیف

عنوان

نویسندگان

سال انتشار

1

دانستنی های آزمایشگاه میکروب شناسی

هادی لطفی، علیرضا مسلم، جمال فلاحی، لیلا عظیمی، احسان لطفی، مریم مالدار

1401

2

اورژانس های زنان و مامایی

مژده ناوی نژاد، زهرا زارع، میترا افتخار یزدی، زهرا افضلی مقدم، ملیحه خسروی جم، زهرا شاد، زینب زارع الیاتو، مطهره ارشادی نیا

1401