برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه درنیم سال اول 1401

ردیف

نام کارگاه

مدرس

زمان انجام کارگاه

مکان انجام کارگاه

1

اخلاق در طرح های فناورانه

دکتر سعید بیرودیان

04/03/1401

وبینار

2

وبینار آموزشی EndNote

دکتر منصوره فیض آبادی

22/03/1401

وبینار

3

ترجمان دانش و اثر بخشی پژوهش

دکتر مجید فلاحی

15/4/1401

وبینار