ردیف

عنوان

نويسنده

سال انتشار

1.           

آموزه های قانونی مورد نیازدرطبابت

داود سروش، محمد نعمت شاهی

1399

2.        

آناتومی مقطعی

امیر رئوفی، سعید غریبیان بجستانی، ساراسادات جوادی نیا، بهناز اهرابی، جعفر میرزایی اسگندیان، سمیه مسگر

 

1399

3.        

گزارش نویسی در پرستاری

محمد نعمت شاهی، داود سروش، سیده زهرا ششتمدی

 

1399

4.        

یادگیری سریع مفاهیم کلیدی آموزش

مهدی ربیعی

 

1399

5.        

آنفلوآنزا از مجموعه زنگ سلامتی

 

حمید جوینی، علی مهری، آمنه شیرین

 

1398

6.        

شپش از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، حمید رضا محدث حکاک، آمنه شیرین

 

1398

7.        

دهان و دندان از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، رضا شهر آبادی، آمنه شیرین

 

1398

8.        

تغذیه سالم از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، اکرم کوشکی، محمد حسن رخشانی، آمنه شیرین، نسرین هاشمیان

 

1399

 

9.    

آمپول از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، معصومه هاشمیان، آمنه شیرین

 

1398

10.     

مقررات عبور و مرور از مجموعه زنگ سلامتی

 

حمید جوینی، راضیه خسروراد، آمنه شیرین

 

1398

11.     

Read & practice 1

نعمت اله شموسي، مصطفي اميري، عبدالرشيد خزائي، محمدعلي کوثري

1398

12.     

ديابت، داروها،فعاليت هاي ورزشي، رژيم غذايي، طب سنتي

مهدي زارعي، نجمه رحيمي، فرشته قراط، اکرم کوشکي

1398

13.     

مديريت در اتاق عمل

رقيه زردشت، معصومه صيدي

1398

14.     

زبان پيش دانشگاهي (تقويتي) براي دانشجويان علوم پزشکي(Mind&Body)

نعمت اله شموسي، مصطفي اميري، عبدالرشيد خزائي خزائي، مرتضي رستميان، محمدعلي کوثري

1398

15.     

بهداشت مادر و کودک

رويا باغاني، مريم عطااللهي، صفورا جهان آرا

1398

16.     

ارزيابي نکات کليدي در بيماري هاي زنان

رويا باغاني، مريم عطااللهي، صفورا جهان آرا

1398

17.     

رفتارهاي نامحترمانه ي آکادميک و مديريت آن

مصطفي راد، مرضيه ترکمن نژاد سبزواري، حسين کريمي مونقي

1397

18.     

مفاهيم بيوفيزيکي و رواني اجتماعي در پرستاري

محسن کوشان، نعمت الله شموسي

1397

19.     

خونريزي غيرطبيعي رحمي با رويکرد طب رايج و طب ايراني

مليحه تبرائي، مرضيه قرائتي، حوريه محمدي کناري، فرشته قراط، فاطمه فدائي، آسيه پور عصار، فاطمه يوسفي

1397

20.     

درباره بازتواني قلبي چه مي دانيد؟

مريم خسروجردي

1397

21.     

تظاهرات کليوي بيماري هاي روماتولوژيک کودکان

محسن اخوان سپهي

1397

22.     

نکات کليدي در مراقبت هاي قبل از لقاح و دوران بارداري

ژيلا آگاه، مريم باقري، سيد مهدي ميرحميدي، مليحه نوراله پور شياده

1397

23.     

تدابير رياضت از ديدگاه اسلام و طب سنتي ايران

فرشته قراط

1397

24.     

کارکردهاي اجرايي مغز وسلامت

راضيه خسروراد، سکينه سلطاني کوهبناني

1397

25.     

بيوتکنولوژي

محسن نعيمي پور

1397

26.     

تاثير آموزش برنامه بازتواني قلبي بر بيماري ايسکميک قلب

مريم خسروجردي

1396

27.     

درسنامه طب ايراني مبتني بر شواهد

عليرضا عباسيان، مژگان تن ساز، فرشته قراط، سيدعلي مظفرپور، مرتضي مجاهدي، حسن نامدار، محمد عبادياني، اسماعيل ناظم، روشنک قدس، روشنک مکبري نژاد

1396

28.     

خشونت خانگي مردان عليه زنان

علي مهري، يدالله مهري

1396

29.     

شکايت هاي شايع گوارشي در کودکان

ميترا الداغي، رضا جعفرزاده اصفهاني

1396

30.     

تربيت بدني و ورزش

مهدي زارعي، حسين طاهري چادر نشين، محمدرضا حامدي نيا

1396

31.     

کارايي و بهره وري در نظام سلامت

حسن يوسف زاده، عليرضا قرباني، فرهاد لطفي

1396

32.     

مديريت هوشمندانه کلاس

نعمت اله شموسي، فاطمه برادران يزدي، محسن کوشان، احمد شموسي، اعظم شموسي

1396

33.     

اپيدميولوژي هپاتيت هاي ويروسي

مجتبي فتاحي زاده، مريم لطيف نيا، ريحانه نفيسي فرد، پروانه نفيسي پور

1395

34.     

فارماکولوژي آسان

اکرم قنبري مقدم، مجتبي محمدي، طاهره توفيقيان، خديجه ابوزاده گتابي

1395

35.     

آمار زيستي مفاهيم، روش ها و کاربردها به همراه راهنماي SPSS

ياسر تبرائي، دکتر فيروز اماني، مهدي اکبرزاده

1395

36.     

نحوه برخورد و درمان درسنگ‌هاي کليه و مجاري ادراري کودکان

دکترمحسن اخوان سپهي، دکتررزيتا حسيني، دکتراحمدرضا يعقوبي

1395

37.     

کاربرد روش‌هاي آماري پيشرفته درمطالعات پزشکي با استفاده ازSPSS

عليرضا افشاري صفوي، ياسر تبرائي

1395

38.     

آمار توصيفي و تحليلي ساده ساز مفاهيم و کاربردها

ميلاد نظرزاده، زينب بيدل

1395

39.     

روش تحقيق و پروپوزال نويسي در علوم پزشکي

ياسر تبرائي، عليرضا افشاري صفوي

1395

40.     

تغذيه و مراقبت‌هاي دوران شيردهي

دکترفاطمه نجات بخش، دکترفرشته قراط، دکترنازلي نمازي، محمد احمدي

1395

41.     

روش تحقيق در اتاق عمل و علوم بهداشتي

عبدالقادر عصاررودي، حميده يزدي مقدم

1394

42.     

روان پرستاري

محسن کوشان، سعيد واقعي

1394

43.     

English for Industrial Hygiene

نعمت الله شموسي، مجيد فلاح، مرجان وثوقي

1394

44.     

تکنيک هاي بررسي بيان ژن

ابوالفضل راد

1394

45.     

مهمترين تداخلات دارويي

بهاره امين، ميثم تبرائي

1394

46.     

کاربرد طب مکمل در برخي از بيماريهاي زنان

مريم عطاالهي، سيده زهرا معصومي، آرزو شايان، صفورا جهان آرا، رويا اکبرزاده

1394

47.     

آلودگي هوا در محيط هاي شهري

رضا فولادي فر، منيره ده آبادي

1394

48.     

بهداشت حرفه اي در کارگاه ها و مشاغل

مهندس رضا خشک دامن

1394

49.     

ماسک هاي تنفسي و راهنما ي انتخاب فيلتر

مهندس رضا حکمت شعار، مهندس حسين سيرغاني

1394

50.     

سرولوژي و ايمونولوژي عملي

محمد شفيع مجددي، هادي عتباتي

1394

51.     

تشخيص و دستور نويسي دربارداري و زايمان

آرزو شايان، دکترسيده زهرا معصومي، سميه خاني، مريم عطاالهي، و... ديگران

1394

52.     

سلول هاي بنيادي سرطان

حميد چشمي، محمد حسين زاده حصاري، دکترحسن اژدري زرمهري

1394

53.     

تصفيه طبيعي فاضلاب

دکترابوالفضل رحماني ثاني

1394

54.     

تغييرات جسمي و بهداشتي دوران بلوغ

مريم عطاالهي، دکترسيده زهرا معصومي، آرزو شايان، عزت صمدي پور

1394

55.     

خونريزيهاي دوران بارداري و پس از زايمان

مريم عطاالهي، دکترسيده زهرا معصومي، آرزو شايان، رويا باغاني

1394

56.     

آشنايي با بيماري هاي داخلي و جراحي

حميده يزدي مقدم، مصطفي راد

1393

57.     

حفاظت فيزيکي

احمد احمدي نسب، حسين نبوي فرد، عفت مسکني

1393

58.     

فاضلاب هاي صنعتي شناخت فرايندها و روش هاي تصفيه

ابوالفضل رحماني ثاني

1393

59.     

مباني دوزيمتري و آشکار سازي پرتوهاي يونيزان

دکترمهدي قرباني، محمد مهرپويان

1393

60.     

طبيب اول

دکترفرشته قراط، محمدعلي زارعيان

1393

61.     

آشنايي با بيماري هاي داخلي

مصطفي راد، حميده يزدي مقدم

1392

62.     

تفسير ECG  به زبان ساده

شهروز اطهري زاده، مرضيه باغدار

1392

63.     

روش کار در اتاق عمل

رقيه زردشت، فاطمه قارداشي

1392

64.     

روش هاي نوين  تشخيص سرطان پستان

جواد حدادنيا، ايمان عباس پور کازروني، مريم هاشميان، اکبر پژهان، ژيلا آگاه

1392

65.     

تست ورزش

مليحه رجبي يزدي، علي صداقتي، تکتم عياري، احسان کاشاني

1391

66.     

راهنماي آموزشي و ايمني در محيط کار

عليرضا دانايي فرد، رامين شهرآئيني، ابوالقاسم شمس آبادي

1391

67.     

فوريت هاي پزشکي در بلايا

عزت صمدي پور

1391

68.     

اصول پرستاري و کار در اتاق عمل

رويا اکبرزاده، زهرا استاجي، لادن نجار

1391

69.     

اورژانس هاي پيش بيمارستاني

طاهره توفيقيان، عبدالقادر عصاررودي

1391

70.     

اصول مراقبت هاي ويژه در اتاق بهبودي

فاطمه قارداشي، رويا اکبرزاده

1391

71.     

آشنايي با تجهيزات و وسايل اتاق عمل

فاطمه قارداشي، رويا اکبرزاده، رقيه زردشت

1391

72.     

Teach and Practice English With Riddles ' Puns and Jokes

فاطمه برادران يزدي، نعمت الله شموسي

1391

73.     

تزريقات آسان

عزت صمدي پور، رحيم گل محمدي، نعمت الله شموسي، اعظم کيوانلوشهرستانکي، معصومه شريف زاده، الهام فرزادمنش

1390

74.     

جراحي هاي کوچک

مصطفي راد، حسن خليلي، اکرم قنبري مقدم

1390

75.     

مراقبت از زخم و تکنيک هاي بخيه

مصطفي راد، حسن خليلي، اکرم قنبري مقدم

1390

76.     

فوريت هاي داخلي 2

طاهره توفيقيان، مصطفي راد

1390

77.     

فوريت هاي داخلي 1

طاهره توفيقيان، مصطفي راد

1390

78.     

بيماري هاي شغلي

اکبر احمدي آسور، ميرغني سيد صومعه، امير محمدي دهدزي

1390

79.     

بهداشت رواني

سعيد واقعي، محسن کوشان

1390

80.     

زوج هاي جوان بخوانند

مريم دادگرنيا، محمد باقرزاده، محمدرضا شگرف نخعي، هومن کامرانيان، حسن عبدالله زاده، کاظم حسن پور

1389

81.     

ايمني در برق

اکبر احمدي آسور

1389

82.     

راهنماي انتخاب تجهيزات کنترل آلودگي هوا

مجيد فلاحي، داود اسکندري، سعيد شجاعي، اصغر قهري ايگدلو

1389

83.     

اصول کلي تکنولوژي جراحي

فاطمه قارداشي، رقيه زردشت

1389

84.     

هيپرتانسيون

حسن خليلي

1388

85.     

مقدمه اي بر تکنولوژي جراحي

فاطمه قارداشي

1388

86.     

تئوري هاي  انگيزش و کاربرد آن در نظام سلامت

صديقه يوسف زاده، عباس حيدري

1388

87.     

آناتومي و فيزيولوژي براي ماماها

اکبر پژهان، حميد کلاليان مقدم، زهرا خسروشاهي

1388

88.     

بيماري هاي قلبي در زنان

طيبه نوروزي نژاد، معصومه باغاني

1387

89.     

اصول شيردهي موفق

مريم هاشميان

1387

90.     

دانش و نيايش

رويا اکبرزاده، مهين بداغ آبادي، طاهره توفيقيان، معصومه هاشميان

1387

91.     

انتخاب جنسيت فرزند

جواد گنجلو

1387

92.     

فوريت هاي پرستاري

مصطفي راد

1387

93.     

تغذيه در بارداري، شيردهي و کودکي

اکرم کوشکي، سيده فاطمه رهنماي رهسپار

1387

94.     

بيهوشي در تروما و ارتوپدي

فاطمه قارداشي، رويا اکبرزاده، منيژه يوسفي مقدم

1387

95.     

مامايي و زنان

زهرا استاجي، رويا اکبرزاده، مهين بداغ آبادي

1387

96.     

درسنامه داخلي - جراحي

مصطفي راد، حميده يزدي مقدم

1387

97.     

کمک هاي اوليه

زهرا استاجي، طاهره توفيقيان

1387

98.     

اصول و فنون مراقبت ها

زهرا استاجي، طاهره توفيقيان، لادن نجار

1387

99.     

نکات فيزيولوژي کمپل براي پرستاران

اکبر پژهان، سيد محمد احمدي سليماني، معصومه سادات علوي، زهره قابل، سيران محمدي بلبان آباد، معصومه سادات مرزاني

1387

100. 

بارداري و تولد

زهره بلوريان، معصومه هاشميان

1386

101. 

الفباي تولد زودرس

هما صادقي

1386

102. 

بررسي وضعيت سلامت

طاهره توفيقيان، فاطمه حاجي آبادي، جواد ملک زاده

1386

103. 

بهداشت زنان

مهين بداغ آبادي، هما صادقي، فروغ مرتضوي

1386

104. 

روانشناسي عمومي و روان شناسي اجتماعي براي پرستار

محسن کوشان

1386

105. 

پرستاري بهداشت روان

محسن کوشان

1385

106. 

اصول وفنون پرستاري و استريليزاسيون

رقيه زردشت، رويا اکبرزاده

1385

107. 

اصول مراقبت هاي پرستاري در C.C.U

اکبر پژهان، لادن نجار، عباس حيدري

1385

108. 

مهارت هاي عملي مامايي

صديقه يوسف زاده

1384

109. 

دانستني هاي مراقبت از چشم

ابراهيم شيرزاده، نعمت اله شموسي

1379

110. 

روان پرستاري

محسن کوشان، سعيد واقعي

1378