اعضای شورای انتشارات دانشگاه

 

جناب آقای دکتر ساقی .................................... معاونت محترم تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر ایوب رستگار ......................... رئیس اداره انتشارات

جناب آقای دکتر شموسی .................................. نماینده کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

سرکار خانم دکتر قراط ....................................عضو هیات علمی

جناب آقای دکتر روح الله قهرمانی اصل ............ عضو هیات علمی

جناب آقای محسن کوشان .................................. عضو هیات علمی

جناب آقای دکتر مجید فلاحی .............................. عضو هیات علمی

جناب آقای دکتر مصطفی راد ............................. عضو هیات علمی

جناب آقای دکتر حمید جوینی .............................. عضو هیات علمی

سرکار خانم رویا اکبرزاده .................................. عضو هیات علمی

سرکار خانم دکتر اکرم کوشکی .......................... عضو هیات علمی

سرکار خانم دکتر رقیه زردشت .......................... عضو هیات علمی

 سرکار خانم دکتر عاطفه رستمی ...................... عضو هیات علمی