کتابهای تازه منتشر شده درنیمه اول سال 1400

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال انتشار

1

آموزش و ارزشیابی در علوم پزشکی

مهدی ربیعی، امینه محبی امین

1400

2

تجربیاتی برای رئیس بیمارستان

ایوب توکلیان

1400

3

خاطرات آموزشی یک متخصص طب اورژانس

ایوب توکلیان

1400

4

مکانیک سیالات برای مهندسی بهداشت محیط

ابوالفضل رحمانی ثانی، محمد حسن کوثری، راضیه آشوری

1400