دانلود : فرم مشخصات کتاب ترجمه شده           حجم فایل 22 KB
   دانلود : آیین نامه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار           حجم فایل 406 KB
   دانلود : فرم_پيشنهاد_چاپ_کتاب_در_انتشارات_دانشگاه (1).docx           حجم فایل 210 KB
   دانلود : فرم_داوری.doc           حجم فایل 302 KB
   دانلود : فرم_داوری_مرجع.doc           حجم فایل 214 KB